Der er nu fra ministeriets side iværksat et hæsblæsende arbejde for at få korrigeret vandrammeplan 2015-2021. Man ønskede at få taget mange vandløb ud af planen, men da forskellige eksperter efter krisen med landbrugspakken og en ny minister, blev det til, at der på landsplan ”kun” skulle tages godt 900 vandløb ud af planen.
Når et vandløb bliver taget ud af planen, er der stadig love og bekendtgørelser, der beskytter det, blot ikke i så høj grad, som hvis det er med i vandplanen hvor forskellige indsatser (betalt af EU) skal bringes til at opfylde de målsætninger, som vandplanen foreskriver for det pågældende vandløb. Det kan f.eks. være et krav om: God økologisk tilstand.
Det er klart, at hvis et vandløb falder ud af vandplanen, vil det få betydning for et fremtidigt regulativ og dermed for vedligeholdelsen af vandløbet. I sidste ende får det betydning for livet i vandløbet herunder også for fiskebestanden.

For at få lokal forankring i revideringen af vandrammeplanen satte ministeren arbejdet med vandråd i gang,(rådene er ligelig sammensat af erhvervs og miljøinteressegrupper). Vandråd og kommuner skal arbejde med at se på udpegningen af de vandløb, som skal tages ud eller e.v.t. tages med i vandplanen.
Dette arbejde skal være afsluttet senest d. 31. dec. 2017.
Ryå hører under vandråd Limfjorden, hvilket er et meget stort opland, så der er meget at se til, når man skal sætte sig ind i dette eller hint vandløb.
Hvis man er interesseret, kan man gå ind på: WebGIS og i IT- værktøjet til arbejdet se, hvordan status er for vandløbene til Limfjorden og dermed også Ryå.

Lige før sommerferien skal vandrådet komme med forslag til, hvilke vandløb med et opland på mindre end 10 kvadratkilometer, der skal tages ud af vandrammeplanen. Det skal gøres ud fra nogle kriterier, som Miljøstyrelsen har udstukket. Et kriterium er, at hvis vandløbet ikke er naturligt d.v.s at det ikke er et vandløb, som gennem tiderne har været der, men er en gravet kanal, hvor der ikke i forvejen har været et vandløb, så falder det ud af vandplanen. Det samme gør sig gældende, hvis der er mere end o,5 mg/l okker i vandet.
Der er efterfølgende opstillet 3 kriterier, hvor vandløbet mindst skal opfylde ét af kravene for at forblive i vandrammeplanen. Det drejer sig om: Der skal være mere end 3 promille fald. Slyngningsgraden skal være større end 1,05, og det fysiske indeks skal være større end o,41.
Målinger til underbyggelse af disse krav kan i en vis udstrækning ses i IT-Værktøjet.
På baggrund af disse vurderinger har Miljøstyrelsen udgivet et kort, hvor man vurderer, hvilke små vandløb, der skal tages ud af planen. Det er så vandrådet og kommunerne, der skal forholde sig til Miljøstyrelsens oplæg.

Efter sommerferien skal vandrådene og kommunerne tage stilling til, hvilke vandløb, som er: Kunstige, stærkt modificerede eller har blødbund, og derfor også skal tages ud af planerne. Forslag hertil skal fra vandråd og kommuner være indsendt til Miljøstyrelsen senest 31. december 2017.
Kriterierne for den sidste del af arbejdet er endnu ikke kommet fra Miljøstyrelse, så det bliver spændende at se, hvad man har fundet ud af, og hvilken indflydelse det vil få for Ryå.
Det er stærkt kritisabelt, at arbejdet skal foregå under så stort tidspres, når der tillige mangler data for mange af vandløbene,

Som lystfisker håber man jo altid på det bedste, men det er vist også det bedste man kan sige om hele denne proces.

Jens Andersen.

Næste senior arrangementer

tirsdag 20. februar 2018
Klubaften
tirsdag 27. februar 2018
Klubaften - Sildebord
tirsdag 6. marts 2018
Klubaften
tirsdag 13. marts 2018
Klubaften - Støbning af jighoveder til torsk
tirsdag 20. marts 2018
Klubaften

Næste junior arrangementer

torsdag 22. februar 2018
vinterferie

 

 

facebook

© 2017 - Brønderslev Lystfiskeriforening.