Siden efteråret har der hersket stor usikkerhed om, hvordan vi i fremtiden skal få opdrættet vores udsætningsfisk, efter vores mangeårige dambruger Peter Holm opsagde aftalen med 9 lystfiskerforeninger.
Det kunne let blive meget katastrofalt for fiskebestanden i Ryå og Brønderslev Lystfiskeriforening, hvis der ikke kan ske udsætninger åen.

Der har været ført intense forhandlinger med Peter Holm. DTU AQUA i Silkeborg, som står for fiskeplejen i Danmark og opdrætsforeningerne.
Flere foreninger benyttede lejligheden til at gå over til grusudlægninger i stedet for udsætninger. Desværre er denne mulighed i mange år fremover ikke gangbar for de fleste foreninger her i Vendsyssel p.g.a. de store sandvandringer, som findes i åerne heroppe. På nuværende tidspunkt har vi kun begrænset egnede lokaliteter til udlægning af grus, som stadig vil virke efter få år; så udsætninger er for tiden langt den bedste mulighed for at vedligeholde en god ørredbestand i vores åer heroppe nord for fjorden.

Det har været meget svært at finde alternative dambrug til Peter Holm i overskuelig afstand. De fleste små dambrug er jo nedlagte, og de større dambrug er så specialiserede, at de ikke kan tage ”vildfisk” ind.
Det er imidlertid lykkedes BLF at få en aftale med dambruger Jess Grønne Pedersen, som driver Kistvad Dambrug sammen med fruen Dorthe. Dambruget ligger lige vest for Hobro ved det øverste af Simested å.
Jess har i 15 år opdrættet havørreder til Kolindsund Kanalerne for Grenå foreningen, så han har erfaring med opdræt af vilde ørreder.

De første fisk skal til efteråret 2017 lægges ind på Kistvad Dambrug. Herfra kan vi så få yngel i 2018, medens de sidste smolt og 1-års fisk fra Peter Holm også sættes ud i 2018. Derefter vil alle kategorier af fisk blive leveret fra Kistvad Dambrug.

Vi skal selv transportere moderfiskene fra el-fiskeriet til dambruget, medens dambrugeren kører dem tilbage til åen efter endt strygning. Desuden leverer dambrugeren udsætningsfiskene, som det plejer at ske.
For at undgå et for langt ophold i dambruget for moderfiskene med e.v.t. sygdom til følge, skal vi nok lægge vores el-fiskeri lidt om, men mere om det senere. Ellers får dambrugsskiftet ikke de store følger for, hvordan vi skal klare vores opdrætsarbejde.

Frederikshavn, Hjørring og Liver å foreningerne er næsten på plads med en aftale med et andet dambrug i området, så katastroferne for foreningerne heroppe ser ud til at være afblæst i sidste øjeblik.

Nu ser vi alle fremad og håber på et godt samarbejde med de nye dambrug til gavn for vandløbene her i Vendsyssel.

Jens Andersen

Næste senior arrangementer

tirsdag 24. oktober 2017
Klubaften m. gule ærter (20,-)
tirsdag 31. oktober 2017
Klubaften
tirsdag 7. november 2017
Klubaften - Videoaften, video fra Orkla, (Medbring usb hvis du har noget video)
tirsdag 14. november 2017
Klubaften

Næste junior arrangementer

torsdag 19. oktober 2017
efterårsferie

Gællespalten 2017 September

 

facebook

© 2017 - Brønderslev Lystfiskeriforening.